در حال نمایش 2 نتیجه

بومرنگ وسیله بازی است که به شکل خمیده ساخته می شود .

به طوری که زاویه ای بین 90 تا 120 درجه تشکیل می دهد، یک طرف آن صاف و پهن است ولی طرف دیگرش را کوژ طراحی شده است .

بر اثر فشار هوایی که بر سطح محدب بومرنگ وارد می آید و نیز به کمک تابی که به هنگام پرتاب شدن بر می دارد، دایره ای در فضا می سازد که دوباره به سمت ما باز می گردد.